Αφορά ανέργους και νέους επιστήμονες

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιοχή Παρέμβασης:

Είναι η Περιφέρεια Αττικής, Νότιος Τομέας, Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου

Χρονοδιάγραμμα της Πράξης:

Η Πράξη θα υλοποιηθεί εντός του 2014

Δράσεις:

Επιδοτούμενη Κατάρτιση – Επιμόρφωση

Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση

Πληροφόρηση / Συμβουλευτική / Υποστήριξη

Δικτύωση

Αντικείμενα Επιδοτούμενης Κατάρτισης – Επιμόρφωσης:

1. Κατάρτιση στη Διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων (ΔΣΑ) και την Ανακύκλωση (Διάρκεια 122 ώρες: 92 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική)

2. Κατάρτιση σε θέματα Διαχείρισης / Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Βιομηχανία και Κτίρια (Διάρκεια 122 ώρες: 92 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική)

Συμβουλευτική Υποστήριξη:

Αυτοί που θα συμμετέχουν θα έχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε νομικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά ζητήματα από ειδικευμένη ομάδα συμβούλων. Η υπηρεσία αυτή θα τους παρασχεθεί κυρίως με τη μορφή ατομικών ή ομαδικών συνεδριών – συναντήσεων εργασίας, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), βοήθεια για την ανεύρεση εργασίας ή για την διεύρυνση της ατομικής επιχείρησης.

Βασική δράση και στόχος του προγράμματος:

Είναι η απασχόληση, όσων συμμετέχουν σε αυτό:

 • είτε με τη συμμετοχή τους στη σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) στην περιοχή Μοσχάτου – Ταύρου
 • είτε με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ως μισθωτών
 • είτε με την ίδρυση νέας επιχείρησης
 • είτε με την επέκταση υπάρχουσας (αφορά τους νέους επιστήμονες / Διπλωματούχους Μηχανικούς).

  

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους Επιστήμονες, κυρίως Διπλωματούχους Μηχανικούς και Ανέργους Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Α) Νέοι επιστήμονες (κυρίως Διπλωματούχοι Μηχανικοί) θεωρούνται οι Μηχανικοί ή άλλοι Επιστήμονες που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από την 02/01/2011 και μετά ή

2. Να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους. Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) πλην των γυναικών νέων μηχανικών, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας, που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώρισή τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €.

6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και

8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).

2. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

3. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Β) Άνεργοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.

Επίσης να είναι: απόφοιτοι δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ/ΤΕΕ) και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων, Τεχνολόγοι απόφοιτοι ΤΕΙ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί.

Η επιλογή των ωφελούμενων:

Θα γίνει μετά από αξιολόγηση Αιτήσεων και συνεντεύξεις.

Υποχρεώσεις Ωφελουμένων:

Οι συμμετέχοντες – ωφελούμενοι, μετά την επιλογή τους, και με στόχο την απασχόλησή τους:

1. Θα παρακολουθήσουν το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 122 ωρών στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, με τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω.

2. Θα λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα θέματα (νομικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, ατομική συμβουλευτική) που αφορούν την ίδρυση μιας ΚΟΙΝΣΕΠ, την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στοχεύοντας στην επιτυχία του προγράμματος, θα εφαρμόσει ένα σχέδιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, στο οποίο εντάσσονται ενέργειες δικτύωσης με την αγορά εργασίας και δράσεις δημοσιότητας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προβολή του προγράμματος.

 

Αντικείμενα Επιδοτούμενης Κατάρτισης – Επιμόρφωσης:

1. Κατάρτιση στη Διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων (ΔΣΑ) και την Ανακύκλωση (Διάρκεια 122 ώρες: 92 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική)

Δίνει τη δυνατότητα με σε όσους το παρακολουθήσουν να απασχοληθούν στη συνέχεια:

 • Ως στελέχη ιδιωτικών φορέων όπως σε Εταιρείες Συμβούλων/σχεδιασμού
 • σε επιχειρήσεις, σε υπηρεσίες παρακολούθησης και λειτουργίας έργων και δράσεων ΔΣΑ και Ανακύκλωσης,• σε εγκαταστάσεις ΔΣΑ και Ανακύκλωσης,
 • σε επιχειρήσεις Ανακύκλωσης, καθώς και στην Αυτοδιοίκηση.
 • Θα μπορούν ακόμη να στήσουν δικές τους μικρές επιχειρηματικές μονάδες που να παράσχουν συμβουλευτική, σχεδιασμό ή υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή, ακόμα και να συστήσουν συστήματα που πιστοποιεί το ΥΠΕΚΑ για την συλλογή και ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

2. Κατάρτιση σε θέματα Διαχείρισης / Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Βιομηχανία και Κτίρια (Διάρκεια 122 ώρες: 92 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική)

Δίνει τη δυνατότητα με σε όσους το παρακολουθήσουν να απασχοληθούν στη συνέχεια:

 • σε επιχειρήσεις της περιοχής Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου που θα ήθελαν να μειώσουν τις ενεργειακές τους καταναλώσεις και κόστος,
 • σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με εφαρμογές διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και
 • ως αυτό-απασχολούμενοι θα δημιουργήσουν δικές τους μικρές επιχειρηματικές μονάδες για να παρέχουν συμβουλευτική, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού σε κτίρια κατοικιών ή γραφείων, βιομηχανίες / βιοτεχνίες, αποθηκευτικούς χώρους, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πχ. καφετέριες) κλπ.

Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο ωφελούμενος παραλαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Πρόσθετες ενέργειες επιμόρφωσης : Οι ωφελούμενοι, πέραν της βασικής κατάρτισης που θα λάβουν, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια επιμόρφωσης με στόχο την περαιτέρω κάλυψη ειδικότερων αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες (θέματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Θέματα διοίκησης έργου και εφαρμογή /αξιοποίηση ειδικού λογισμικού, Θέματα μάρκετινγκ, Διασφάλιση ποιότητας και Εφαρμογές και χρήση Η/Υ)

 

Συντονιστης

Μελη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • • Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων του Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ (Πλατεία ΗΣΑΠ) - Μοσχάτο, Τηλ. 210 4836392. Kαθημερινά: 7.30 μ.μ. - 15.30 μ.μ., e-mail: grafeioanergiasdmos@yahoo.gr
 • • ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ, Τηλ. 211 8001644, κος Γιουβάνογλου Άγγελος και κα Ελένη Προκοπίου. Καθημερινά 09.00 π.μ. - 18:00μ.μ. e-mail: tee_iekem@tee.gr
 • • Συντονιστής εταίρος VFA - Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Τηλ. 210 3230102 και 210 3230158, κα Δέσποινα Ντούρου από 9:30 – 17:00.