Παρουσίαση Εταίρων

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιδρύθηκε με σκοπό την υλοποίηση της εγκεκριμένης για χρηματοδότηση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής Πράξης με τίτλο: «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ». Η παραπάνω Πράξη εντάσσεται στη δράση «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο].

Οι φορείς που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη εκπροσωπούν όλο το φάσμα της Αυτοδιοικητικής, Επιστημονικής, Επιχειρηματικής / Εργοδοτικής Κοινότητας και διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των ωφελουμένων ομάδων στόχων της Πράξης. Επίσης διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, υποδομή και τεχνογνωσία για την υλοποίηση της Πράξης σε όλα τα στάδια, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Συντονιστής εταίρος είναι η Εταιρεία VFA – Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας, με τεχνογνωσία και εμπειρία στη διοίκηση – διαχείριση – αξιολόγηση έργων ΕΚΤ, σε θέματα απασχόλησης / κοινωνικής οικονομίας και σε θέματα συμβουλευτικής. Συμμετέχει στην ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΑΝΑΠΤΥΞΗ με τις δράσεις «Μελέτες», «Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη» και «Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση».

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου είναι Δήμος της Περιφέρειας Αττικής που συστήθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και προέκυψε μετά από συνένωση των πρώην Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου. Έδρα του είναι το Μοσχάτο. Συμμετέχει στην ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΑΝΑΠΤΥΞΗ με στόχο την προαγωγή των επιχειρησιακών του στόχων, σε σχέση με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, αλλά και την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή. Συμμετέχει στην ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΑΝΑΠΤΥΞΗ με τις δράσεις «Δικτύωση», «Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη» και «Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το ΤΕΕ στο πλαίσιο των σκοπών του είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης, ρόλος που ασκεί μέσα από συγκεκριμένες αρμοδιότητες, σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο. Επίσης το ΤΕΕ είναι ο Επαγγελματικός Φορέας όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών. Το ΤΕΕ σε σχέση με τα μέλη του, χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος, ασκεί πειθαρχική εξουσία και υποστηρίζει λειτουργίες, παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού. Οι παρεμβάσεις του ΤΕΕ – και εν γένει η δραστηριότητά του – εκτείνονται, εκτός από τα τεχνικά θέματα, σε τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, κατάρτισης και απασχόλησης. Τα τελευταία έτη ο ρόλος του ΤΕΕ ενισχύεται και επεκτείνεται σε τομείς που αφορούν στον έλεγχο και την τήρηση διατάξεων για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ενεργειακά θέματα και θέματα δόμησης. Συμμετέχει στην ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΑΝΑΠΤΥΞΗ με τις δράσεις «Δικτύωση», «Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη» και «Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση».

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ Α.Ε. (ΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.) είναι το πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΥΣ ΚΕΚ που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των Μηχανικών. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και αίθουσες διδασκαλίας συμπεριλαμβανομένων και 2 πιστοποιημένων αιθουσών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Από το 1995 που ιδρύθηκε έχει υλοποιήσει δεκάδες εκπαιδευτικά προγράμματα ανέργων και εργαζομένων Μηχανικών και συνεργάζεται με δίκτυο εισηγητών στα περισσότερα αντικείμενα που ενδιαφέρουν τον κλάδο. Θα αναλάβει την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση» ενώ σημαντικό ρόλο προγραμματίζεται να παίξει στην «Συμβουλευτική – Υποστήριξη».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών είναι Επιστημονικό και Ομοιοεπαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών, με περιφερειακή οργάνωση και έδρα την Αττική. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών τα τελευταία 15 χρόνια έχει ιδρύσει και είναι βασικός μέτοχος στο Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, που μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στα σχετικά με την Πράξη θεματικά αντικείμενα «Προστασία Περιβάλλοντος», «Ενέργεια» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων», με αντίστοιχο μεγάλο αριθμό σεμιναρίων. Συμμετέχει στην ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΑΝΑΠΤΥΞΗ με τις δράσεις «Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη».

Συντονιστης

Μελη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • • Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων του Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ (Πλατεία ΗΣΑΠ) - Μοσχάτο, Τηλ. 210 4836392. Kαθημερινά: 7.30 μ.μ. - 15.30 μ.μ., e-mail: grafeioanergiasdmos@yahoo.gr
  • • ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ, Τηλ. 211 8001644, κος Γιουβάνογλου Άγγελος και κα Ελένη Προκοπίου. Καθημερινά 09.00 π.μ. - 18:00μ.μ. e-mail: tee_iekem@tee.gr
  • • Συντονιστής εταίρος VFA - Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Τηλ. 210 3230102 και 210 3230158, κα Δέσποινα Ντούρου από 9:30 – 17:00.